Qui pot denunciar o realitzar comunicacions?

Tots els membres de ANT FACILITITES i aquells amb els quals mantingui relacions empresarials han de respectar tant la legalitat vigent com el propi Codi Ètic de la ANT FACILITITES.
El Sistema permet que qualsevol persona, interna o externa a ANT FACILITITES, que hagi tingut coneixement d’infraccions o actes il·lícits, puguin comunicar-ho a ANT FACILITITES.

Què es pot comunicar?

A través del Sistema, es pot remetre informació sobre accions que siguin contràries al Codi Ètic d’ANT FACILITITES o que puguin ser constitutives d’infraccions o actes il·lícits dels quals s’hagi pogut tenir coneixement a fi que puguin ser degudament investigats i, si és el cas, sancionats.

Com presentar una denúncia o comunicació?

Des del lloc web d’ANT FACILITITES, es pot realitzar una comunicació i/o crear un informe de denúncia de manera segura, i realitzar el seguiment d’un informe ja existent.
Realitzar el seguiment dels seus informes pot ser important per a diverses raons:
1) Comprovar l’estat del seu informe per a confirmar que ha estat correctament rebut i s’està duent a terme l’oportuna recerca.
2) Comprovar si el Responsable del Sistema necessita informació addicional per a ajudar-lo a resoldre el problema o prendre l’acció apropiada.
3) Proporcionar informació addicional al seu informe.

Tramitació de la comunicació

Després de la comunicació a través del Sistema, li serà remès el corresponent justificant de recepció en el termini màxim de 7 dies naturals següents a la recepció de la comunicació, tret que la remissió del justificant de recepció pugui posar en perill la confidencialitat de la comunicació .
El Responsable del Sistema Intern d’Informació valorarà la versemblança de la informació rebuda i el seu possible caràcter infractor en un termini no superior a 15 dies des de la recepció de la informació. En cas que la denúncia es consideri inversemblant li serà comunicat el seu arxiu i qualsevol mesura addicional que s’hagués adoptat.
En cas que la informació facilitada sigui insuficient, podrà sol·licitar-se la seva ampliació.
Quan es consideri que la denúncia rebuda és versemblant ordenarà l’obertura d’una recerca corporativa interna, en la qual les persones denunciades tindran garantits els seus drets de presumpció d’innocència, defensa i contradicció. En cap cas es notificarà a les persones investigades la identitat de l’Informant.

Quina informació ha d’incloure la comunicació?

L’informant haurà de facilitar la màxima informació disponible dels fets sobre els quals versa la comunicació. Idealment haurà d’utilitzar el Sistema Intern d’informació enviant degudament emplenat el formulari que es troba a la seva disposició a través de l’enllaç que es facilita en el lloc web amb inclusió de la següent informació:
• Relat de fets objecte de denúncia
• Identitat dels implicats
• Data
• Si és el cas, identitat dels possibles testimonis
• Si és el cas, documentació acreditativa dels fets denunciats
• En cas que no es tracti d’una comunicació anònima, nom i cognoms del denunciant, correu electrònic, adreça postal i telèfon